REGULAMIN GORCE MTB CHAMPION 2018 - TURBACZ TIME TRIAL UPHILL & DOWNHILL

I. CELE ZAWODÓW

  • Popularyzacja kolarstwa górskiego
  • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
  • Promowanie walorów turystycznych i regionalnych szlaków
  • Wyłonienie najlepszych zawodników Uphill i Downhill Turbacz Time Trial

II. TERMIN I PROGRAM RAMOWY
02.09.2018 (Waksmund, Gmina Nowy Targ)
8:00- 10:00- zapisy w biurze zawodów (Waksmund, Szkoła Podstawowa)
10:00- start pierwszego zawodnika do I etapu Uphill (Waksmund - Turbacz)
13:00- dekoracja I etapu (Schronisko PTTK na Turbaczu)
14:00- start pierwszego zawodnika do II etapu Downhill (Turbacz- Waksmund)
16:00- dekoracja II etapu (Waksmund, Szkoła Podstawowa)
16:30- dekoracja generalna Gorce MTB Champion (Waksmund, Szkoła Podstawowa)
III. ORGANIZATOR
• Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak,
• adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki,
• nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541,
• strona internetowa: www.gorce.ZamanaGroup.pl
• e-mail: biuro@ZamanaGroup.pl, tel. 533 005 212
• tel. alarmowy podczas imprezy: 609 084 184
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem Gorce MTB Champion będzie osoba spełniająca następujące warunki.
a) Dokona rejestracji:
dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w biurze zawodów
lub
zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnienie formalności
b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.
c) złoży Organizatorowi pisemne oświadczenie (samodzielnie bądź poprzez przedstawiciela ustawowego) zgodnie z treścią określoną w załączniku do niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
- Osoba pełnoletnia
- Osoba niepełnoletnia

V. OPŁATY
30 zł – uczestnictwo w I etapie (Uphill) płatne do 20 sierpnia 2018,
30 zł – uczestnictwo II etapie (Downhill) płatne do 20 sierpnia 2018
50 zł – uczestnictwo w I etapie (Uphill) płatne po 1 września 2018,
50 zł – uczestnictwo II etapie (Downhill) płatne po 1 września 2018
10 zł- numer startowy Gorce MTB Champion z czipem
Opłata może być dokonana w formie przelewu na konto:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę Gorce Champion MTB lub w formie gotówki w miejscu w biurze zawodów.
Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu części opłaty za niewykorzystane starty. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi
Faktury do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 14.00 i nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.
VI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą I etap Uphill (Waksmund- Turbacz) i II etap Downhill (Turbacz- Waksmund)
- pamiątkowy medal dla osób, które opłaciły udział do 20 sierpnia 2018 i ukończyły I etap - Uphill
- elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki
- ubezpieczenie NNW
- posiłek regeneracyjny po ukończeniu etapów
- możliwość umycia roweru
- zabezpieczenie ratowniczo - medyczne
- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa dla uczestników Gorce Champion MTB
- możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS po wcześniejszym podaniu nr telefonu komórkowego podczas rejestracji
- możliwość włączenia aplikacji Cyklometr - funkcji śledzenia zawodnika na trasie online, zapisu wyścigu w Cyklopedii i możliwości odtworzenia go w późniejszym czasie
VII. KATEGORIE i KLASYFIKACJA GENERALNA
Podczas obu etapów obowiązują poniżesz kategorie wiekowe:
Mężczyźni:
- kategoria MM1- do 26 lat (roku urodzenia 1992 i młodsi)
- kategoria MM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991- 1982)
- kategoria MM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981-1974)
- kategoria MM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1973-1967)
- kategoria MM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1966-1961)
- kategoria MM6 - od 58 lat (rok urodzenia 1960 i starsi)
Kobiety:
- kategoria MK1- do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsze)
- kategoria MK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria MK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981- 1974)
- kategoria MK4- od 45 lat (rok urodzenia 1973 i starsze)
Podczas Gorce MTB Champion będzie prowadzona klasyfikacja generalna obu etapów w kategorii Open z podziałem na płeć.

VIII. ZASADY ROZGRYWANIA
Zawodnicy I i II etapu startują w odstępach 1 minutowych według kolejności zgłoszeń.
Numer startowy zawodnicy zobowiązani są umieścić na kierownicy z przodu roweru.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.
Zawodnicy, którzy wezmą udział w dwóch etapach (Uphill i Downhill) zostaną sklasyfikowani w kategorii Open Gorce MTB Champion 2018.

IX. TROFEA I NAGORDY
- dekoracja I etapu odbędzie się w kategoriach wiekowych; dekorowane będą miejsca od 1 do 3
- dekoracja II etapu odbędzie się w kategorii Open
- dekoracja generalna Gorce MTB Champion odbędzie się w Open z podziałem na płeć
Nagrody finansowe dla zwycięzców Open I etapu Uphill (Waksmudn- Turbacz):
Mężczyźni
I miejsce Open – 1000 zł
II miejsce Open – 500 zł
III miejsce Open – 300 zł

Kobiety
I misce Open- 600 zł
II miejsce Open – 300 zł
III miejsce Open - 200 zł

X. KARY:
Sędzia Główny może zastosować następujące kary:
- Upomnienie,
- Kara czasowa,
- Dyskwalifikacja.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże czy zniszczony sprzęt.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie na nieprzestrzeganie zasad Gorce Champion MTB.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych.
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej i przestrzegania zasad fair play.
Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.

2015-12-06 POWRÓT
Partnerzy